കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ , അബ്ബാസിയ , സാൽമിയ സോൺ കമ്മറ്റികൾ പുതി ...
  • 17/01/2022

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ , അബ്ബാസിയ , സാൽമിയ സോൺ കമ്മറ്റികൾ പുതിയ ഭാരവാഹിക ....

കെ കെ എം എ പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പുതിയ ഭരണ സമിതി നിലവിൽ വന്ന ...
  • 17/01/2022

കെ കെ എം എ പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് പുതിയ ഭരണ സമിതി നിലവിൽ വന്നു

സാം പൈനുംമുടിനു ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 17/01/2022

സാം പൈനുംമുടിനു ഫോക്കസ് കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

സാം പൈനുംമൂടിന് എം എം എഫ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
  • 10/01/2022

സാം പൈനുംമൂടിന് എം എം എഫ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

തനിമ കുവൈത്തിന്റെ 'പുതുവത്സരത്തനിമ 2022' മത്സരവിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • 09/01/2022

തനിമ കുവൈത്തിന്റെ പുതുവത്സരത്തനിമ" 2022 മത്സരവിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സാരഥി കുവൈറ്റ് 10-മത് തീർത്ഥാടനം ആഘോഷിച്ചു..
  • 05/01/2022

സാരഥി കുവൈറ്റ് 10-മത് തീർത്ഥാടനം ആഘോഷിച്ചു..

കുവൈത്ത്‌ കെഎംസിസി പ്രവർത്തക സംഗമവും, യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 04/01/2022

കുവൈത്ത്‌ കെഎംസിസി പ്രവർത്തക സംഗമവും, യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം പുതുവത്സരാഘോഷം ഒഴിവാക്കി.
  • 04/01/2022

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം പുതുവത്സരാഘോഷം ഒഴിവാക്കി.

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 03/01/2022

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ REVIVE 2021 സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 03/01/2022

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെൻറർ REVIVE 2021 സംഘടിപ്പിച്ചു.