ദേശീയ ദിനത്തിൽ എൻ ബി ടി സി കുവൈറ്റും, ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി രക്തദാനക് ...
  • 25/02/2021

ദേശീയ ദിനത്തിൽ എൻ ബി ടി സി കുവൈറ്റും, ബിഡികെ യും സംയുക്തമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘ ....

കെ.ഐ.സി നാഷണല്‍ ഡേ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സംഗമവും, കേന്ദ്ര സര്‍ഗലയവും സംഘടിപ്പിക ...
  • 25/02/2021

കെ.ഐ.സി നാഷണല്‍ ഡേ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ സംഗമവും, കേന്ദ്ര സര്‍ഗലയവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രവാസികളുടെ ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്ന PCR Test പിൻവിലിക്കൂക- തനിമ കുവൈറ് ...
  • 25/02/2021

പ്രവാസികളുടെ ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്ന PCR Test പിൻവിലിക്കൂക- തനിമ കുവൈറ്റ്

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ പുതിയ യാത്രാ നിബന്ധനക്കെതിരെ പ്രവാസി ...
  • 25/02/2021

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ പുതിയ യാത്രാ നിബന്ധനക്കെതിരെ പ്രവാസി ലീഗൽ സെല ....

പുതിയ യാത്രാ മാനദണ്ഡം പിൻവലിക്കണം - ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌
  • 25/02/2021

പുതിയ യാത്രാ മാനദണ്ഡം പിൻവലിക്കണം - ഒഐസിസി കുവൈറ്റ്‌

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിമാനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപ്പാക്കിയ കോവിഡ് പ്ര ...
  • 25/02/2021

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിമാനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നടപ്പാക്കിയ കോവിഡ ....

'പ്രവാസികൾക്കുള്ള പുതിയ യാത്രാ മാനദണ്ഡം വിവേചനംപിൻവലിക്കണം -ഹ്യൂമൻ റൈ ...
  • 25/02/2021

'പ്രവാസികൾക്കുള്ള പുതിയ യാത്രാ മാനദണ്ഡം വിവേചനംപിൻവലിക്കണം -ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്ര ....

വിദ്യഭ്യാസം സ്വതന്ത്രവിവരാന്വേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാവണം: പത് ...
  • 25/02/2021

വിദ്യഭ്യാസം സ്വതന്ത്രവിവരാന്വേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാവണം: പത്മശ്രീ അലി ....

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസികള്‍ക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ പുതിയ പിസി‌ആര്‍ ടെസ്റ്റ് ...
  • 25/02/2021

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസികള്‍ക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ പുതിയ പിസി‌ആര്‍ ടെസ്റ്റ്‌ സൗജന്യമാ ....

പ്രവാസികൾക്ക് അധിക ബാധ്യത നിർബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി പി ...
  • 25/02/2021

പ്രവാസികൾക്ക് അധിക ബാധ്യത നിർബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കണം ....