കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം കുവൈറ്റ് രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന് ...
  • 24/07/2021

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം കുവൈറ്റ് രക്ത ദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഐ എം സി സി ജി സി സി കമ്മിറ്റി ഈദ് സംഗമം കൃഷി വകുപ്പ് മന്തി പി. പ്രസാദ ...
  • 24/07/2021

ഐ എം സി സി ജി സി സി കമ്മിറ്റി ഈദ് സംഗമം കൃഷി വകുപ്പ് മന്തി പി. പ്രസാദ് ഉൽഘാടനം ....

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം വർണ്ണം, 21 സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 23/07/2021

കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രവാസി സമാജം വർണ്ണം, 21 സംഘടിപ്പിച്ചു

കെ.ഐ.സി ബാഫഖി തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 23/07/2021

കെ.ഐ.സി ബാഫഖി തങ്ങള്‍ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 23/07/2021

കെ.ഐ.സി വിഖായ മെഡിക്കല്‍ വിംഗ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്തിൽ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു.
  • 22/07/2021

കുവൈത്തിൽ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിനി മരണപ്പെട്ടു.
  • 21/07/2021

കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിനി മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈറ്റില്‍ ഓച്ചിറ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 21/07/2021

കുവൈറ്റില്‍ ഓച്ചിറ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കെ.ഐ.സി ഈദ് സംഗമവും, പ്രാര്‍ത്ഥന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 21/07/2021

കെ.ഐ.സി ഈദ് സംഗമവും, പ്രാര്‍ത്ഥന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈറ്റ് കൊയിലാണ്ടി കൂട്ടായ്മ വിദ്യാഭ്യാസ ഹസ്തം 2021 മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ...
  • 21/07/2021

കുവൈറ്റ് കൊയിലാണ്ടി കൂട്ടായ്മ വിദ്യാഭ്യാസ ഹസ്തം 2021 മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ് ....