കുവൈറ്റിൽ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കുവൈറ്റിൽ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ബിഡികെ രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 24/04/2021

വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ബിഡികെ രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

മഹാമാരിയിൽ കേരളത്തോടൊപ്പം കൈ കോർത്ത്‌ കല കുവൈറ്റും
  • 24/04/2021

മഹാമാരിയിൽ കേരളത്തോടൊപ്പം കൈ കോർത്ത്‌ കല കുവൈറ്റും

സ്പീഡക്സ് കാർഗോ ഉടമ ഹംസയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോ ...
  • 24/04/2021

സ്പീഡക്സ് കാർഗോ ഉടമ ഹംസയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി. അനുശോചിച്ചു:

കുവൈത്തിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കുവൈത്തിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടു.

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.
  • 24/04/2021

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി മരണപ്പെട്ടു.

കെ.ഐ.സി സിറ്റി മേഖല റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 24/04/2021

കെ.ഐ.സി സിറ്റി മേഖല റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി നഴ്‌സ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.
  • 24/04/2021

കുവൈറ്റില്‍ മലയാളി നഴ്‌സ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.
  • 22/04/2021

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മരണപ്പെട്ടു.