മെഡക്‌സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചു..!!
  • 02/04/2024

മെഡക്‌സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചു..!!

സഹജീവികളെ തിരിച്ചറിയാൻ വൃതം മനുഷ്യനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നു ഖാലിദ് മുസ്ലിയാ ...
  • 02/04/2024

സഹജീവികളെ തിരിച്ചറിയാൻ വൃതം മനുഷ്യനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നു ഖാലിദ് മുസ്ലിയാർ

മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ "കോഴിക്കോട് ഫെസ്റ്റ് 2024" പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെ ...
  • 02/04/2024

മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ "കോഴിക്കോട് ഫെസ്റ്റ് 2024" പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഐ എം സി സി കുവൈത്ത് കമ്മിറ്റി ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി
  • 02/04/2024

ഐ എം സി സി കുവൈത്ത് കമ്മിറ്റി ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി

പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു
  • 01/04/2024

പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു

സാരഥി കുവൈറ്റ് പ്രാദേശിക സമിതികൾ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
  • 01/04/2024

സാരഥി കുവൈറ്റ് പ്രാദേശിക സമിതികൾ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

പ്രോജജ്വല പ്രഭയിൽ ഉയർപ്പ്തിരുന്നാൾ
  • 01/04/2024

പ്രോജജ്വല പ്രഭയിൽ ഉയർപ്പ്തിരുന്നാൾ

ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ദേയമായി കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി മെഗാ ഇഫ്താർ സംഗ ...
  • 01/04/2024

ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ദേയമായി കുവൈത്ത് കെ.എം.സി.സി മെഗാ ഇഫ്താർ സംഗമം

Frontline Logistics കെഫാക് അന്തർ ജില്ലാ സോക്കർ, മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ലീഗ് മത് ...
  • 01/04/2024

Frontline Logistics കെഫാക് അന്തർ ജില്ലാ സോക്കർ, മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ 202 ....

കുവൈത്ത് കവ്വായി മുസ്ലിം ജമാഅത് ഇഫ്താർ മീറ്റും ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംഘടിപ ...
  • 01/04/2024

കുവൈത്ത് കവ്വായി മുസ്ലിം ജമാഅത് ഇഫ്താർ മീറ്റും ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു