കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ ...
  • 21/11/2022

കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആഭ്യമുഖ്യത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പ ....

സ്വീകരണം നൽകി
  • 21/11/2022

സ്വീകരണം നൽകി

കെ.കെ.എം.എ തൻശീത് പ്രവർത്തക സംഗമം
  • 20/11/2022

കെ.കെ.എം.എ തൻശീത് പ്രവർത്തക സംഗമം

ഐ സി എഫ് ഖൈത്താൻ മദ്രസ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 20/11/2022

ഐ സി എഫ് ഖൈത്താൻ മദ്രസ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഒളിച്ച് കടത്തുന്ന പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണ നീക്കം ...
  • 20/11/2022

നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ ഒളിച്ച് കടത്തുന്ന പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്ക ....

കുവെറ്റ് ക്നാനായ ദേവാലയം - ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ
  • 20/11/2022

കുവെറ്റ് ക്നാനായ ദേവാലയം - ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ

കെ.കെ.എം.എ ഫർവാനിയ ബ്രാഞ്ച് "ആദരം" സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 20/11/2022

കെ.കെ.എം.എ ഫർവാനിയ ബ്രാഞ്ച് "ആദരം" സംഘടിപ്പിച്ചു

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് ഓഫ് സ്നേഹഭവനം 2021 താക്കോൽദാനം നടത്തി
  • 20/11/2022

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് ഓഫ് സ്നേഹഭവനം 2021 താക്കോൽദാനം നടത്തി

"സാരഥീയം 2022 പ്രൗഡഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു"
  • 20/11/2022

"സാരഥീയം 2022 പ്രൗഡഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു"

കോളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് കോച്ചിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 20/11/2022

കോളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് കോച്ചിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു