അമ്പിളി ദിലിയെ അനുസ്മരിച്ചു അജപാക്‌
  • 29/01/2024

അമ്പിളി ദിലിയെ അനുസ്മരിച്ചു അജപാക്‌

കെ കെ എം എ മഹ്ബൂല ബ്രാഞ്ച് : പുതിയ സാരഥികൾ
  • 29/01/2024

കെ കെ എം എ മഹ്ബൂല ബ്രാഞ്ച് : പുതിയ സാരഥികൾ

കുവൈറ്റ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം സാധു സംരക്ഷണ സംഘതിന്റെ 54ആം ജനറൽബോഡിയോഗം ...
  • 29/01/2024

കുവൈറ്റ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം സാധു സംരക്ഷണ സംഘതിന്റെ 54ആം ജനറൽബോഡിയോഗം പുതിയ ഭാരവ ....

സാരഥി കുവൈറ്റ് സർഗ്ഗസംഗമം 2024 സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 29/01/2024

സാരഥി കുവൈറ്റ് സർഗ്ഗസംഗമം 2024 സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഏകദിന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 29/01/2024

കുവൈറ്റ്‌ പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഏകദിന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു

ബി. ഡി. കെ കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 28/01/2024

ബി. ഡി. കെ കുവൈത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സിക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
  • 28/01/2024

കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സിക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത്‌, കുടുംബ ക്ഷേമ സഹായം വിതരണം ചെയ്ത ...
  • 28/01/2024

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത്‌, കുടുംബ ക്ഷേമ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന വിഭാവനം ചെയുന്ന സമത്വവും സ്നേഹവും രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്താ ...
  • 28/01/2024

ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടന വിഭാവനം ചെയുന്ന സമത്വവും സ്നേഹവും രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം ....

കേരള യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 28/01/2024

കേരള യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം സംഘടിപ്പിച്ചു