കുവൈത്തിന്‍റെ വടക്കൻ ദ്വീപുകളുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം പകര്‍ത്തി കുവൈത്ത് സാറ് ...
  • 14/07/2024

കുവൈത്തിന്‍റെ വടക്കൻ ദ്വീപുകളുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം പകര്‍ത്തി കുവൈത്ത് സാറ്റ്-1

കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു
  • 14/07/2024

കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു

റെസിഡൻസി നിയമലംഘകര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനം; ഹസാവി, അബ്ബാസിയ ...
  • 13/07/2024

റെസിഡൻസി നിയമലംഘകര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരിശോധനകള്‍ കര്‍ശനം; ഹസാവി, അബ്ബാസിയ, ജലീബ് ഏര ....

സിവിൽ ഐഡിയിലെ 269 റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസങ്ങൾകൂടി പിൻവലിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റ ...
  • 13/07/2024

സിവിൽ ഐഡിയിലെ 269 റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസങ്ങൾകൂടി പിൻവലിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി

തടസങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കുമിടയിൽ കുടുങ്ങി കുവൈത്ത് മെട്രോ പദ്ധതി
  • 13/07/2024

തടസങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കുമിടയിൽ കുടുങ്ങി കുവൈത്ത് മെട്രോ പദ്ധതി

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ആശുപത്രിയുമായി ...
  • 13/07/2024

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ആശുപത്രിയുമായി കുവൈത്തിലെ ....

ഹവല്ലിയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസി ബാച്ചിലർമാരെ ലക്ഷ്യ ...
  • 13/07/2024

ഹവല്ലിയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസി ബാച്ചിലർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പരി ....

രണ്ടാം ജെമിനി സീസണിന്റെ ആരംഭം; ജൂലൈ പതിനാറോടെ കുവൈത്തിൽ കാലാവസ്ഥാമാറ്റ ...
  • 13/07/2024

രണ്ടാം ജെമിനി സീസണിന്റെ ആരംഭം; ജൂലൈ പതിനാറോടെ കുവൈത്തിൽ കാലാവസ്ഥാമാറ്റം

കുവൈത്തിലെ അഹമ്മദി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ; അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈനായി
  • 13/07/2024

കുവൈത്തിലെ അഹമ്മദി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ; അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈനായി

വ്യാജ മേൽവിലാസക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കുവൈറ്റ്; അറസ്റ്റു ...
  • 13/07/2024

വ്യാജ മേൽ വിലാസക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്കൊരുങ്ങി കുവൈറ്റ്; അറസ്റ്റും പിഴയും ....