ഫോക്ക് വനിതാവേദി 2021 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ...
  • 10/01/2021

ഫോക്ക് വനിതാവേദി 2021 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

തനിമ കുവൈറ്റിന്റെ ബിഇസി പുതുവത്സരത്തനിമ 2021 ന്റെ ഭാഗമായി , ബിഡികെ കുവ ...
  • 09/01/2021

തനിമ കുവൈറ്റിന്റെ ബിഇസി പുതുവത്സരത്തനിമ 2021 ന്റെ ഭാഗമായി , ബിഡികെ കുവൈത്ത്മായി ....

ഓവർസീസ് എൻ സി പി കുവൈറ്റ് -ഡി.പി. ത്രിപാഠി അനുസ്മരണം
  • 08/01/2021

ഓവർസീസ് എൻ സി പി കുവൈറ്റ് -ഡി.പി. ത്രിപാഠി അനുസ്മരണം

കെ.ഐ.സി വിഖായ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 08/01/2021

കെ.ഐ.സി വിഖായ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

' ഓർക്കുക അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു' കെ കെ എം വെബ്നാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 06/01/2021

" ഓർക്കുക അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു" കെ കെ എം വെബ്നാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്മെന്റും, വീൽചെയർ വിതരണവും സംസ് ...
  • 06/01/2021

കുവൈറ്റ് കല ട്രസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ എൻഡോവ്മെന്റും, വീൽചെയർ വിതരണവും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘ ....

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ സംഗമം വെള്ളിയാഴ്‌ച
  • 06/01/2021

കെ.ഡി.എൻ.എ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ സംഗമം വെള്ളിയാഴ്‌ച

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ഫർവാനിയ സോൺ 2021 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹിക ...
  • 06/01/2021

കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ഫർവാനിയ സോൺ 2021 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെ ....

പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
  • 05/01/2021

പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

കെ ഇ എ കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ്‌ നൽകി.
  • 05/01/2021

കെ ഇ എ കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ്‌ നൽകി.