അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫോക് കുവൈറ്റ്
  • 03/05/2023

അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫോക് കുവൈറ്റ്

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് (ട്രാസ്‌ക്)
  • 03/05/2023

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് (ട്രാസ്‌ക്)

കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രീകരിച്ച കവർ സോങ് 'രാസാത്തി' ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു
  • 03/05/2023

കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രീകരിച്ച കവർ സോങ് 'രാസാത്തി' ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

നീയാർക് റിസേർച് സെന്റർറിനുള്ള ധന സഹായം കൈമാറി
  • 03/05/2023

നീയാർക് റിസേർച് സെന്റർറിനുള്ള ധന സഹായം കൈമാറി

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 02/05/2023

ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഐ.സി.എഫ്. മദ്‌റസകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
  • 02/05/2023

ഐ.സി.എഫ്. മദ്‌റസകളിൽ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

"ലിബറലിസം സാമുഹ്യ വിപത്ത്‌": കുവൈത്ത്‌ വനിതാ സമ്മേളനം മെയ്‌ 5 ന്‌
  • 02/05/2023

"ലിബറലിസം സാമുഹ്യ വിപത്ത്‌": കുവൈത്ത്‌ വനിതാ സമ്മേളനം മെയ്‌ 5 ന്‌

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് (ട്രാസ്‌ക്) കലോത്സവം 2023 ന്റെ ഒരുക്കങ് ...
  • 02/05/2023

തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് (ട്രാസ്‌ക്) കലോത്സവം 2023 ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തി ....

സാരഥി കുവൈറ്റ് ഏപ്രിൽ 28-ന് ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് നടത്തി
  • 01/05/2023

സാരഥി കുവൈറ്റ് ഏപ്രിൽ 28-ന് ലീഡേഴ്‌സ് മീറ്റ് നടത്തി

21 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇൻഡ്യ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ
  • 01/05/2023

21 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇൻഡ്യ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ