പാലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് (PAK) ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്കമിട്ട ...
  • 22/01/2021

കോട്ടയം പാലായിൽ നിന്നുമുള്ള കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പാലാ അസോസിയേ ....

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ ജനകീയ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
  • 22/01/2021

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ ജനകീയ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ 68ആമത് ശാഖ ജഹ്‌റയിൽ ബ്ലോക്ക് 4ൽ ഹയവീൻ മാളിൽ പ്രവർ ...
  • 22/01/2021

ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിന്റെ 68ആമത് ശാഖ ജഹ്‌റയിൽ ബ്ലോക്ക് 4ൽ ഹയവീൻ മാളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭ ....

കുവൈത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ മലയാളി യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു .
  • 21/01/2021

കുവൈത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ മലയാളി യുവാവ് മരണപ്പെട്ടു .

ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഇനി ജഹ്‌റയിലും,ഇന്നുമുതൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും
  • 19/01/2021

ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഇനി ജഹ്‌റയിലും,ഇന്നുമുതൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും

ബ്രൈറ്റ് വർഗ്ഗീസ്സിന് ഇൻഡോ അറബ് കോൺഫഡറേഷൻ കൗൺസിൽ കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് ...
  • 19/01/2021

ബ്രൈറ്റ് വർഗ്ഗീസ്സിന് ഇൻഡോ അറബ് കോൺഫഡറേഷൻ കൗൺസിൽ കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക് ...
  • 19/01/2021

ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

കെ റെയിൽ പദ്ധതി കുടിഴൊയിപ്പിക്കലിനെതിരെ കുവൈറ്റ്‌ ഒഐസിസി കോഴിക്കോട് ...
  • 17/01/2021

കെ റെയിൽ പദ്ധതി കുടിഴൊയിപ്പിക്കലിനെതിരെ കുവൈറ്റ്‌ ഒഐസിസി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ് ....

കെ.ഐ.സി അബ്ബാസിയ, ഫഹാഹീൽ മേഖല സർഗലയം സംഘടിപ്പിച്ചു.
  • 17/01/2021

കെ.ഐ.സി അബ്ബാസിയ, ഫഹാഹീൽ മേഖല സർഗലയം സംഘടിപ്പിച്ചു.

കെ.ഡി.എൻ.എ ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി
  • 17/01/2021

കെ.ഡി.എൻ.എ ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി