കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
  • 12/04/2023

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

അൽ മദ്രസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ- സാൽമിയ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 11/04/2023

അൽ മദ്രസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ- സാൽമിയ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം 2023
  • 11/04/2023

കുവൈത്ത് എലത്തൂർ അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം 2023

പൽപക് ഇഫ്‌താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/04/2023

പൽപക് ഇഫ്‌താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഒത്തൊരുമിച്ചു കെ കെ എം എ ഫർവാനിയ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ്താർ സംഗമം
  • 10/04/2023

ഒത്തൊരുമിച്ചു കെ കെ എം എ ഫർവാനിയ ബ്രാഞ്ച് ഇഫ്താർ സംഗമം

കുവൈറ്റ്‌ കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 10/04/2023

കുവൈറ്റ്‌ കേരള മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ മഹാ ഇടവക ഉയർപ്പ്‌ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി
  • 10/04/2023

കുവൈറ്റ്‌ മഹാ ഇടവക ഉയർപ്പ്‌ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി

കെ കെ ഐ സി ഹിഫ്ളു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 09/04/2023

കെ കെ ഐ സി ഹിഫ്ളു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

മാനവികതയുടെ മഹനീയ സന്ദേശം നൽകി ഫോക്ക് ഇഫ്താർ സംഗമം
  • 09/04/2023

മാനവികതയുടെ മഹനീയ സന്ദേശം നൽകി ഫോക്ക് ഇഫ്താർ സംഗമം

പ്രത്യാശയോടെ ലൈലത്തുൽ ക്വദ്‌ർനെ വരവേൽക്കാം - ഹുദാ സെന്റർ കെ എൻ എം ഇഫ്ത ...
  • 09/04/2023

പ്രത്യാശയോടെ ലൈലത്തുൽ ക്വദ്‌ർനെ വരവേൽക്കാം - ഹുദാ സെന്റർ കെ എൻ എം ഇഫ്താർ സമ്മേളന ....