കുവൈത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ ലോകകപ്പിനായി ക്ഷണിച്ചതിന് ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയി ...
  • 30/11/2022

കുവൈത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ ലോകകപ്പിനായി ക്ഷണിച്ചതിന് ഖത്തറിന് നന്ദി അറിയിച്ച് മന്ത് ....

കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാരത്തണിന്റെ വേദി മാറ്റാൻ നിർദേശം; സ്വാതന്ത്ര്യത ...
  • 30/11/2022

കുവൈറ്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് മാരത്തണിന്റെ വേദി മാറ്റാൻ നിർദേശം; സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള ....

എച്ച്‌ഐവി അണുബാധ ഏറ്റവും കുറവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി കു ...
  • 30/11/2022

എച്ച്‌ഐവി അണുബാധ ഏറ്റവും കുറവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി കുവൈറ്റ്

കുവൈത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ മെറ്റൽ നിർമ്മിത വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് നിരോധനം
  • 30/11/2022

കുവൈത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ മെറ്റൽ നിർമ്മിത വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് നിരോധനം

പ്രതിശീർഷ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ നിരക്കിലും റെക്കോർഡിട്ട് കുവൈത്ത്
  • 30/11/2022

പ്രതിശീർഷ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ നിരക്കിലും റെക്കോർഡിട്ട് കുവൈത്ത്

കുവൈത്തിലെ വിവാഹമോചനക്കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വര്‍ധനവ്
  • 30/11/2022

കുവൈത്തിലെ വിവാഹമോചനക്കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വര്‍ധനവ്

കുവൈത്തിലെ സിൽക്ക് സിറ്റി, ബുബിയാൻ ദ്വീപും വികസന പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പരാ ...
  • 30/11/2022

കുവൈത്തിലെ സിൽക്ക് സിറ്റി, ബുബിയാൻ ദ്വീപും വികസന പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പരാജയമെന്ന് റ ....

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുവൈത്തിവത്കരണം 100 ശതമാനത്തിലേക്ക്
  • 30/11/2022

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുവൈത്തിവത്കരണം 100 ശതമാനത്തിലേക്ക്

കുവൈത്തിൽ ചില മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീര്‍ന്ന അവസ്ഥ; പ്രതിസന്ധി അതിരൂ ...
  • 30/11/2022

കുവൈത്തിൽ ചില മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീര്‍ന്ന അവസ്ഥ; പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷം

ഫ്ലൈ വേൾഡ് ലക്ഷുറി ടൂറിസം റിസേർച് സെന്റർ കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ...
  • 29/11/2022

ഫ്ലൈ വേൾഡ് ലക്ഷുറി ടൂറിസം റിസേർച് സെന്റർ കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു