കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4503 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്, 1 മരണം
  • 16/01/2022

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4503 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്, 1 മരണം

ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിയമനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയായ ...
  • 16/01/2022

ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിയമനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയായി സിവിൽ സർ ....

ഇന്ത്യൻ എംബസി ഷെൽട്ടറിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു
  • 16/01/2022

ഇന്ത്യൻ എംബസി ഷെൽട്ടറിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്തിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 11,000 ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ
  • 16/01/2022

കുവൈത്തിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 11,000 ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ

60 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് പുതുക്കൽ; ഉടൻ തീരുമാനം വരുമെന് ...
  • 16/01/2022

60 വയസ് പിന്നിട്ടവരുടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് പുതുക്കൽ; ഉടൻ തീരുമാനം വരുമെന്ന് റിപ്പോർ ....

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ​ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ...
  • 16/01/2022

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ​ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് കുവൈത്ത്

എൻഡ്-ഓഫ്-സർവീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി; പ്രവാസിക്ക് 9900 ദിനാർ നൽകണമെന്ന് വിധി ...
  • 16/01/2022

എൻഡ്-ഓഫ്-സർവീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി; പ്രവാസിക്ക് 9900 ദിനാർ നൽകണമെന്ന് വിധി

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾക്ക് അം​ഗീകാരം; നിബന്ധനകൾ ഇങ്ങനെ
  • 16/01/2022

വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾക്ക് അം​ഗീകാരം; നിബന്ധനകൾ ഇങ്ങനെ

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ തരം​ഗം ഉടൻ ഏറ്റവും കടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്; അൽ- ...
  • 16/01/2022

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ തരം​ഗം ഉടൻ ഏറ്റവും കടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്; അൽ-ജറല്ല.

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4517 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്, 1 മരണം
  • 15/01/2022

കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നു ,4517 പേർക്കുകൂടി കോവിഡ്, 1 മരണം