കടൽമാർഗം കുവൈത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവതി പിടിയിൽ
  • 08/09/2022

കടൽമാർഗം കുവൈത്തിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവതി പിടിയിൽ

അനാശാസ്യം: കുവൈത്തിൽ 8 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ
  • 08/09/2022

അനാശാസ്യം: കുവൈത്തിൽ 8 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിൽ

സുരക്ഷാ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനായി എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം; കുവൈറ്റ് ആ ...
  • 08/09/2022

സുരക്ഷാ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനായി എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കണം; കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന ....

കുവൈത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു
  • 08/09/2022

കുവൈത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു

കുവൈത്തിലെ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയ ...
  • 08/09/2022

കുവൈത്തിലെ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത് ....

കുവൈത്തിലെ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയ ...
  • 08/09/2022

കുവൈത്തിലെ സബാഹ് അൽ അഹമ്മദ് മരുഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത് ....

കുവൈത്തിൽ നഴ്സറികൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് 5 വർഷത്തേക്ക്; മന്ത്രിതല തീരുമാനം പു ...
  • 08/09/2022

കുവൈത്തിൽ നഴ്സറികൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് 5 വർഷത്തേക്ക്; മന്ത്രിതല തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച ....

കുവൈത്തിലെ സുലൈബിയ ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ഗുണനിലവാരത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റ ...
  • 08/09/2022

കുവൈത്തിലെ സുലൈബിയ ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് ഗുണനിലവാരത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതെന ....

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരായ ജിസിസി നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് കുവൈത് ...
  • 08/09/2022

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരായ ജിസിസി നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് കുവൈത്ത്

സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍; പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ഫീസ് കൂട്ടാന്‍ കുവൈറ്റ് സര് ...
  • 08/09/2022

സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍; പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള ഫീസ് കൂട്ടാന്‍ കുവൈറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ന ....