പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി; കവിത :  അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌
പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി; കവിത : അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌

പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി.കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌

ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍
ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍

ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍.നിസാർ അലങ്കാർ കുവൈറ്റ്.

അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?
അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?

അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?

മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം (ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)
മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം (ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)

മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം(ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)

സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ
സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ

ജോബി ബേബി ,നേഴ്സ് ,കുവൈറ്റ്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത  അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്
ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്

"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”
"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”

”ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ” ഇന്ന് സെപ്തംബർ 21, ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം.

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം
ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം കവിത : അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌