സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം
സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം

സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം

ജനം ബദലുകൾ തേടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനസിലാക്കേണ്ടത്‌..
ജനം ബദലുകൾ തേടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മനസിലാക്കേണ്ടത്‌..

2015 ഇൽ 1080+ സ്വതന്തർ ജയിചിടത്ത്‌ 2020 ഇൽ 1800+ സ്വതന്ത്രരാണു പാരമ്പര്യപാർട്ടികളുടെ ശക്തി ....

പൊരുതാം….പോരാടാം…. (ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം )
പൊരുതാം….പോരാടാം…. (ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം )

എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 1 എയ്ഡ്സ് ദിനമായി ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ഭീതിയില ....

പ്രമേഹ രോഗവും നേഴ്സുമാരുടെ പങ്കും  (ലോക പ്രമേഹ ദിനം )
പ്രമേഹ രോഗവും നേഴ്സുമാരുടെ പങ്കും (ലോക പ്രമേഹ ദിനം )

പ്രമേഹ രോഗവും നേഴ്സുമാരുടെ പങ്കും (ലോക പ്രമേഹ ദിനം )

പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി; കവിത :  അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌
പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി; കവിത : അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌

പ്രേത പൂർണമായ രാത്രി.കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌

ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍
ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍

ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിത്യസ്മരണയായി സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന അമീര്‍.നിസാർ അലങ്കാർ കുവൈറ്റ്.

അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?
അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?

അപ്പോൾ നീ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിലോ?

മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം (ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)
മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം (ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)

മരണമല്ല,ജീവിതമാണ് ഹീറോയിസം(ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം)

സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ
സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ

ജോബി ബേബി ,നേഴ്സ് ,കുവൈറ്റ്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത  അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്
ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്