സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ
സമാധാന ദൂദൻ വിടവാങ്ങുംമ്പോൾ

ജോബി ബേബി ,നേഴ്സ് ,കുവൈറ്റ്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത  അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്
ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്

ഇരുണ്ട മൗനം : കവിത അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്

"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”
"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”

”ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ” ഇന്ന് സെപ്തംബർ 21, ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം.

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം
ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം കവിത : അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌