"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”
"ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ”

”ഓർമ്മകൾ മായുമ്പോൾ” ഇന്ന് സെപ്തംബർ 21, ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം.

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം
ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം

ആകാശത്തേയ്ക്കു കരയുന്ന ബാല്യം കവിത : അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്‌