ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോള്‍ ... ഒരു മണിക്കിനാവിന്റെ... പൊന്നിന്‍ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണര്‍ന്നു.....

  • 08/09/2020

ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോള്‍ ... ഒരു മണിക്കിനാവിന്റെ...
പൊന്നിന്‍ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണര്‍ന്നു.....

കുവൈത്തിലെ പ്രശസ്ത ഗായിക അംബിക രാജേഷ് 'സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിൽ' 

Related Videos