തേനും വയമ്പും നാവില്‍ തൂവും വാനമ്പാടി...

  • 24/05/2021

തേനും വയമ്പും നാവില് തൂവും വാനമ്പാടി തേനും വയമ്പും നാവില് തൂവും വാനമ്പാടി ......
കുവൈത്തിലെ പാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിൽ ഇന്ന് 'സ്റ്റാൻലി കുരുവിള'
Keyboard & Arrangements - Chris Jose Koshy 🥰Mixing & Mastering - Stanz Digital🥰DOP - Ratheesh CV Ammas 🥰Edit & Color - Mastervision, Reji Bhaskar

Related Videos