കുവൈത്തിലെ പാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിൽ ഇന്ന് 'സ്മിത.

  • 10/05/2021

കുവൈത്തിലെ പാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിൽ ഇന്ന് 'സ്മിത.
Keyboard & Arrangements - Chris Jose Koshy 🥰
Mixing & Mastering -Stanley Kuruvilla , Stanz Digital🥰
DOP - Ratheesh CV Ammas 🙏👌
Cuts & Edits - @Mastervision

Related Videos