ഏതു വാവിൻ കൗതുകം മിഴിയിൽ വാങ്ങി നീ ...

  • 11/05/2021

ഏതു വാവിൻ  കൗതുകം മിഴിയിൽ വാങ്ങി നീ ... ഏതു പൂവിൻ സൗരഭം .......
കുവൈത്തിലെ പാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് കുവൈത്തിൽ ഇന്ന്  'നിർമ്മൽ മേനോൻ' 

Keyboard & Arrangements - Chris Jose Koshy 
Mixing & Mastering -Stanley Kuruvilla , Stanz Digital
DOP - Ratheesh CV Ammas 
Cuts & Edits - @Mastervision
Support Nirmal V Menon 

Related Videos