ജീവനക്കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാൻ നിർദേശംനൽകി കുവൈറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ

  • 21/02/2024കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുകളിലുള്ള യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രാലയത്തിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും പേരുകളും വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ. 2000 ജനുവരി 1 മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള സമ്പൂർണ പട്ടികയാണ് സർക്കാർ ഏജൻസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കുവൈത്തികളുടെയും പ്രവാസികളുടെയും വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും സിവിൽ സർവീസ് ബ്യൂറോയുടെയും ഹൈസ്‌കൂളിന് മുകളിലുള്ള അക്കാദമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമിതിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്യൂറോയുടെ നടപടി. 

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ പേര്, സിവിൽ നമ്പർ, ജോലി സ്ഥലം, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ദാതാക്കളുടെ രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ  ആവശ്യമായ ചില ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈസ്‌കൂളിന് മുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് തൊഴിലാളികൾക്കും 01/01/2000 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള അക്കാദമിക് യോഗ്യതകൾ നേടിയവർക്കും അക്കാദമിക് യോഗ്യതയുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ തുല്യതയുടെയും സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

Related News