800 പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

  • 02/10/2023


കുവൈറ്റ് സിറ്റി : 800 പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിരിച്ചുവിട്ടു, ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ കാലാവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related News