കുവൈറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ സേവനത്തിനായി ഇനി റോബോട്ടുകളും.

  • 14/09/2021

കുവൈറ്റ് സിറ്റി : കുവൈറ്റ്  എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ നാലിൽ  യാത്രക്കാരെ സേവിക്കാൻ റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ 4 (ടി 4) ഓപ്പറേറ്റർ കൊറിയൻ ഇഞ്ചിയോൺ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ CEO  ജംഗ് ജൂൺ ആൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വിവര സേവനങ്ങൾ, ബാഗേജ് സേവനങ്ങൾ പോലുള്ള യാത്രാ, വ്യോമയാന സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ റോബോട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉടൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ജൂൺ  വെളിപ്പെടുത്തി. ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ സുരക്ഷയുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. വിവര സേവനങ്ങൾ, ബാഗേജ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാ, വ്യോമയാന സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി വരും മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. 

Related News