കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 21 ശതമാനം വർധന; ജനസംഖ്യാ ഘടനയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ബ്യുറോ

  • 10/07/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജനസംഖ്യാ ഘടന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകളുടെ തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കുവൈത്തിലെ ജനസംഖ്യാ ഘടനയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ ശുപാർശകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 

ശുപാർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

നാഷണൽ ലേബർ മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം - തൊഴിൽ വിപണിക്ക് ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയെയും മാൻപവർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയെയും നിയോഗിക്കുക.

തൊഴിലാളിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ - 'മൈ ഐഡൻ്റിറ്റി' ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ തൊഴിലാളിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുക. കുവൈത്ത് വിസ അപേക്ഷ - 'കുവൈറ്റ് വിസ' ആപ്ലിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ച് സമാരംഭിക്കുക.

കുവൈറ്റൈസേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് - ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കായി കുവൈറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുക.

ഇലക്‌ട്രോണിക് പാട്ടക്കരാർ - ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക് പാട്ടക്കരാർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

റെസിഡൻസി കടത്തിന് കർശനമായ പിഴകൾ ചുമത്താനാണ് നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ, തൊഴിലാളികളുടേയും തൊഴിലുടമകളുടേയും അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Related News