മഹ്ദനിക്ക് വിദക്ത ചിക്ത്സ ലഭിക്കാൻ സർക്കാർ എടപടണം അജ്വാ കുബൈറ്റ്

  • 05/09/2020

അബ്ദുനാസർ മഹ്ദനിയുടെ അരോഗ്യനില വഷളായിരിക്കുന്നു നിരവധി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട്ബുദ്ധി മുട്ടുന്ന മഹ്ദനിയെ അടിയത്തരമായി കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു വിദക്ത്ത ചിക്ൽസ ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയത്തരമായി സർക്കാർ നടപടി സികരിക്കണമെന്ന് അജ്വാ കുബൈറ്റ് കൺവിനർ റഹിം ആരികാടി പ്രസ്താവാനിലുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു

Related News