തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് താക്കോൽദാന കർമ്മം നവംബർ 29 ന്

  • 25/11/2023തൃശ്ശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ്( ട്രാസ്ക്) സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗൃഹമൈത്രി 2022 പദ്ധതിയിലൂടെ, ട്രാസ്ക് അംഗം വാസന്തിക്കു വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നാമത്തെ വാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാന കർമ്മം 2023 നവംബർ 29 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ട്രാസ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആന്റോ പാണേങ്ങാടൻ നിർവ്വഹിക്കും.

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീമതി. അജിതാ സുധാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ട്രാസ്ക് മുൻ ഭാരവാഹികൾ, അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ കൂടാതെ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ട്രാസ്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു..

Related News